Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Energi og forbrænding
Udbytte af EFP og PSO projekter
Avedøreværket, Hammerholm 50
Onsdag den 2. oktober 2002, kl. 9:00 - 16:00
Det gennemgående tema for dagen er en vurdering af udbyttet af EFP & PSO programmerne, samt ideer og vurderinger af det fremtidige behov.
09.00 Velkomst og registrering
09.15 Energi-Forsknings-Program og Public Service Obligations
"EFP - Betydning og støtte af modellering, herunder CFD og EFD"
Civ. Ing. Knut Berge, Knut Consult.
Som sektorforskningsprogram har EFP været et instrument til at gennemføre den danske energipolitik. Prioriteringen af projekter har sket gennem drøftelser mellem Energistyrelsen, REFU (Det Rådgivende Energiforskningsudvalg) og de faglige forskningsudvalg, samt ved koordinering med andre støtteordninger. Eksempler på anvendelsen af modeller indenfor de forskellige (varierende) forskningsudvalg gennemgås. CFD og EFD har specielt været vigtige værktøjer indenfor Olie og Gas (indvinding og effektivisering af rørstrømning), Bygninger (indeklima) og Vindkraft (aeroelasticitet og vandressourcer). Efter kollapsen af energi- og miljøpolitikken samt nedskæringen af EFP er REFU og de faglige udvalg nedlagt, og muligheder for EFP-støtte til model/programudvikling synes meget begrænset.
"PSO - ordningen. Erfaringer og muligheder"
Projektleder Flemming Øster, Elkraft, Ballerup
Eltra og Elkraft System gennemfører årligt udbud for F&U inden for miljøvenlig elproduktionsteknologi - F&U. Udbuddet for 2003 udgør i alt (øst og vest) 100 mio. kr., hvilket er uforandret i forhold til de seneste år. Programmerne tilrettelægges med ekspertbistand og koordineres med Energistyrelsens programmer og anden PSO-F&U, f.eks. inden for elforbrugsområdet. Grundet den nye situation for EFP- og UVE-ordningerne ventes presset på PSO-F&U ordningen at stige betydeligt. Elkraft Systems indsatsområder er: Vindkraft, Biomasse og affald, Anden vedvarende energi, Kraftvarme og anvendelse af naturgas, samt Systemindpasning af miljøvenlig elproduktion. Eltras er: Biomasse og affald, Solceller, Teknologi til emissionsreduktion på decentrale kraftvarmeanlæg, Brændselsceller og mikrokraftvarme, Andre teknologier. Generelt om ordningens formål: >> Udførelse af F&U-projekter, som er nødvendige for udnyttelsen af miljøvenlige elproduktionsteknologier >> Teknologiforbedring (omkostningsreduktion, øget brændselseffektivitet, reduktion af miljøpåvirkninger, reguleringsydelser og reservekapacitet) >> Udvikling af nye teknologier >> Fastholdelse og styrkelse af danske styrkeområder gennem en koordineret DK- og EU-indsats Koordinerings- og afgrænsningsspørgsmål: >> Samarbejdsflade mod EFP >> Kort- eller langsigtet forskning, national strategi >> Demonstrationsprojekter >> Kommercialitet og tilbagebetaling >> EU-samfinansiering >> Internationalt koordineringsarbejde
10.00 Pause - efterfulgt af 2 gange 3 indlæg fra bevillingshavere
10.30 "Motoroptimering: Gas, emissioner og styring"
Lektor Jesper Schramm, Energiteknik, MEK, DTU, Lyngby
Motorforskningen på DTU gennemgås fra 70'erne og til i dag. I begyndelsen var forskningen koncentreret omkring udvalgte specialemner af mere grundlæggende forskningskaraktér. Op gennem 80'erne var Danmarks forhold til EF's emissionsregler for køretøjer det bærende element i arbejdet, samtidig med at anvendelse af biobrændstoffer til motorer blev interessant. Dette førte til forskning omkring/udvikling af motorer til gasformige brændstoffer, d.v.s. biogas og naturgas. Der redegøres for betydningen af EFP og PSO projekter i dette forløb.
"CFD-modellering - værktøj eller religion?"
Lektor Lasse Rosendahl, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet
CFD er et værktøj der har vundet indpas i løbet af det seneste årti. Fra at være et svært tilgængeligt værktøj, der desuden var særdeles begrænset i sit anvendelsesområde, er det nu blevet et fuldt kommercielt værktøj med et anvendelses-spekter, der dækker snart sagt alle industrielle problemstillinger af fluidmekanisk karakter. Brugt rigtigt og ansvarligt, er CFD et værktøj der giver en indsigt og en mulighed for at frembringe såvel detail-viden som viden om sammenhænge mellem fænomener. I mange situationer kan disse informationer ikke fremkomme ad anden vej. På trods af det åbenlyse potentiale i brug af CFD, er der i visse sammenhænge en nærmest religiøs opfattelse af, at CFD er utroværdigt, og ikke noget, man bør satse på. Igennem dette oplæg vil svagheder og styrker ved CFD samt kvalitetssikring af resultater og modeller blive berørt med henblik på at fremme anvendelsen af CFD som supplement til andre analyseteknikker i såvel forskning som udvikling indenfor de fluidmekaniske og forbrændingstekniske områder.
"Udviklingen af CFD hos DGC. Betydningen af offentlige støttemidler"
Dr. Niels Bjarne Rasmussen, Dansk Gasteknisk Center, Hørsholm
Siden DGC's start i 1988 har CFD-værktøjer været anvendt i virksomheden inden for en række forskellige projekter. Offentlige støttemidler fra EFP, EU og ATV har givet et væsentligt bidrag til udviklingen af de forskellige delmodeller, som anvendes hos DGC. I de første projekter blev forskellige CFD-programmer sammenlignet for at kunne vælge de bedst egnede til DGC's formål. Et egenudviklet program blev valgt, og en række delmodeller for turbulens, termisk stråling og forbrænding blev udviklet. Fra 1997 valgte DGC at skifte til et kommercielt program, og DGC's egne delmodeller blev konverteret til dette program. Takket være støtte fra offentlige midler og fra gasselskaberne er DGC i stand til at tilbyde CFD-løsninger, som indeholder detaljerede modeller for termisk stråling og turbulens, og med forbrændingsmodeller, som omfatter over hundrede gasreaktioner.
11.30 Rundvisning på Avedøreværket
13.00 Frokost - Sandwichs og forfriskninger ved værten E2 Energi
14.00 "Simulering af gasfordeling i elektrofilter"
Civ. Ing., Ph.D Niels Finderup Nielsen, F.L.Smidth Airtech A/S
Indledningsvis omtales procedurer for udviklingsprojekter og EFP programmer ved F.L.Smidth Airtech A/S. Der fokuseres kort på ansøgningspolitik, forventninger til projektet, opnåede resultater, erfaringer og fremtidige behov. Herefter præsenteres resultater fra et enkelt EFP projekt, hvor gasfordelingen i et elektrofilter simuleres ved hjælp af CFD. En forudsætning for en vellykket simulering af gasfordelingen i et elektrofilter er korrekt modellering af filterets korte indløbsdiffusor med stor åbningsvinkel. En kort diffusor kræver indbygning af gasfordelingsskærme for at opnå en passende gasfordeling ved indløbet til filtersektionen. Udfordringen ved denne type simuleringer ligger dels i at forbedre eksisterende én-dimensionale standardmodeller for gasfordelingsskærme i de kommercielle CFD programmer, og dels i at opbygge den hertil hørende empiriske database for skærmenes modstandskoefficienter. Resultater fra simuleringer af et helt elektrofilter med en nyudviklet tre-dimensional gasfordelings-skærmmodel, en såkaldt "kildeledsmodel", præsenteres. Der fokuseres på validering af CFD modellen og på den praktiske anvendelse, hvor forskellige gasfordelingsskærm-udformninger behandles.
"Hvordan anvender B&WV resultaterne fra EFP-projekter"
Civ. Ing. Kenneth Jørgensen, Babcock & Wilcox Vølund, Glostrup
"Dynamisk simulering af Biomassefyrede kedler"
Civ. Ing. Payam Salimi, Dansk Maritimt Inst., DMI, Lyngby
Projektet er en videreudvikling i forhold til EFP2001/Fællesprojektet om partikelprocesser i biomassefyrede kedelanlæg samt EFP2000/Forbedring af biomassefyrede kedlers el-virkningsgrad. Projektet er inddelt i 3 delprojekter: 1) Modellering af dampkredsløb. 2) Fyrrumsmodellering. 3) Udvikling af modul til kobling af dampmodel til fyrrumsmodel. En model af AVV2's biomassefyrede kedel er opbygget og anvendt til testberegninger for dynamisk simulering med dampkreds. Modellen indeholder: >> Kemisk reaktion i kedelrummet. >> Energiudveksling, både stråling og konvektion, gennem vægge til dampsiden. >> Forbrænding i bed. >> Belægningsdannelse på vægge og overheder. I modellen er inkluderet simulering af belægningsdannelser i en halmfyret kedel udviklet under EFP2000. Udvikling af et programmodul til opstilling af modelligninger samt numerisk løser til behandling af dampsiden er udført og er blevet integreret i CFD analysen ved hjælp af eksport og importmoduler udviklet på FORCE Technology.
15.10 Pause
15.30 Paneldiskussion: Fremtidigt behov - hvad kan vi - hvad mangler - hvordan øges udbyttet f.eks. gennem koordinering.
Ordstyrer: Dir. Ole Hedegaard Madsen
16:00 Afslutning
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk