Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Eksplosioner og brand
Aalborg Universitet, Esbjerg
Onsdag den 29. maj 2002, kl. 13:00 - 16:30
13:00 Velkomst og orientering om Chemical Engineering Laboratory.
Prof. Bjørn H. Hjertager, Chemical Eng. Lab. Aalborg Uni., Esbjerg
13:10 "Støveksplosioner"
Dr. Kees van Wingerden, Gexcon a.s., Bergen, Norge (nu hos Kidde-Deugra, Tyskland)
En støveksplosjon er et relativt ukjent fenomen. Statistikker i Tyskland viser imidlertid at det opstår en støveksplosjon omtrent hver andre dag med en skade på mer enn 25 000 Euro (ca. 200.000 Dkr.) i Tyskland. En støveksplosjon kan skje hvis fin fordelt brennbart støv blir hvirvlet opp i luften og antent. Eksplosjoner som skjer i anlegg som består av flere maskiner som er koblet via rør kan bli veldig kraftige ved en tilbakekoblingsprosess av forbrenning, og turbulens dannet ved forbrenningen. Effektene av slike eksplosjoner kan ikke forutsies ved enkle metoder. En metodikk basert på CFD derimot vil være i stand å predikere effektene. En utvikling er på gang som del av et prosjekt støttet ved EU. I presentasjonen vil støveksplosjon som fenomen bli presentert illustrert med eksempler av ulykker samt en presentasjon av EU-prosjektet. Simuleringsresultater vil bli vist.
13:45 "Anvendelse af CFD til Brandtekniske undersøgelser"
Civ. Ing. Bjarne Husted, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Hvidovre.
Indførelsen af funktionsbaserede brandkrav har medført et større fokus på anvendelse af CFD til brandsimulering. Foredraget vil berøre de mekanismer, som er vigtige ved simulering af brand vha. CFD, - herunder dannelse af sod. Endvidere vil det giver et overblik over nogle af de CFD-koder, som anvendes ved brandsimulering. Eksempler, hvor CFD er anvendt til brandsimulering, vises.
14:20 Pause
14:45 "Gaseksplosioner"
Prof. Bjørn H. Hjertager, Chemical Eng. Lab. Aalborg Uni., Esbjerg
Gas eksplosioner er en reel fare i industrier som håndterer brandfarlige gasser. Foredraget vil diskutere hvad som bestemmer styrken af en eksplosion. Indflydelsen af mekaniske forhindringer, grad af indelukning, gas type etc. vil blive behandlet. De specielle omstændigheder vedrørende CFD modellering af gas eksplosioner vil også blive diskuteret. Porøsitet/fordelt modstandsmetoden (PDR) vil blive gennemgået. Eksempler på beregning af gas eksplosioner i industrielle procesanlæg vil blive vist.
15:20 Rundvisning på laboratoriet
16:25 Afslutning
Andreas G. Jensen, DMI, formand for DANSIS
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk