Home  |  Sitemap  |  Contact  |  Dansk
web_logo
Workshop om problemløsninger
Dansk Maritimt Institut, Hjortekærsvej 99, 2800 Lyngby
Onsdag den 3. november 1999, kl. 9:00 - 16:00
"Ombygning af sekundærluftsystemer i ældre forbrændingsanlæg for at forbedre udbrændingen i gasfasen"
Kenneth Jørgensen, M.Sc.,Head of Combustion Technology Department, Ansaldo Vølund a/s
Ansaldo Vølund A/S har siden 1996 benyttet CFD til løsning af strømnings- og varmetransmissionsproblemer. CFD benyttes primært indenfor områder: trouble shooting, projekter (ny-anlæg) og tilbudsarbejde. I workshoppen vil blive beskrevet en typisk trouble shooting foløb. Årsagen til problemerne identificeres via. CFD, konstruktive ændringer i forbrændingsluftsystem mm. testes og optimeres med CFD. Og den endelige løsning valideres via. ombygning af anlægget.
"Måling af tryktab og hastigheder i varmeveksler"
Søren Lovmand Hvid, Ph.D., Dansk Maritimt Institut
Ved design af varmevekslere støtter ingeniøren sig ofte til håndbøger som f.eks. VDI, HFTS el.lign., hvor empirisk baserede designformler for tryktab og varmeovergang i f.eks. rørbundtsvarmevekslere kan hentes. Ofte konstateres det at formelsættets forudsigelser afviger fra de reelle forhold, hvilket kan medføre betydelige problemer. For en specifik varmeveksler, der præsenteres i workshoppen, var afvigelserne på op til 50% for tryktabet over varmeveksleren. Årsagen blev fundet ved eksperimentelle undersøgelser, hvor der bl.a. blev fokuseret på hastighedsfordelinger internt i rørbundtet. I workshoppen præsenteres empirisk teori samt gennemførte målinger. Endvidere kommenteres kort gennemførte CFD-beregningers værdi og anvendelighed.
"Randværdibeskrivelse i Ventilationsteknisk CFD"
Peter V. Nielsen, Prof., Dept. of Bldn. Tech. & Struct. Eng. AU, Aalborg
Et CFD program består i princippet af transportligninger, turbulensmodel, numerisk metode og randværdier. En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led, og beskrivelsen af randværdier i ventilationstekniske beregninger er ofte det svageste led, fordi denne del ikke kan opstilles af de forskere, der har den centrale erfaring med CFD. I ventilation styres luftfordelingen i lokalet ofte af den tilførte impuls fra indblæsningsarmaturerne, og det er derfor vigtigt, at disse armaturer beskrives på en hensigtsmæssig måde i et CFD program, som det vises med nogle eksempler i indlægget. Det vises ligeledes, at det er nødvendigt at beskrive energiligningens randværdier under behørig hensyntagen til det dynamiske forløb, der kan opstå i visse belastningssituationer. Til slut omtales det i indlægget, hvorledes der bør arbejdes med en fornuftig beskrivelse af møbler og varmekilders virkning på luftfordelingen, hvis man ønsker resultater, som afspejler forholdene i lokaler under almindeligt brug.
"Minimering af tryktab i pumpetopstykke ved hjælp af CFD"
Anne Schou, M.Sc., Afdelingsleder Grundfos A/S
Ved ny-design af en 90 m^3 flertrinspumpe viste det sig, at der ved opbygning af pumpen fra pumpestamme til komplet pumpe var et fald i virkningsgraden fra 84% til 80,5%, hvilket var langt mere end forventet. Der blev iværksat flere forsøg og geometriændringer, som indikerede, at det primært var i topstykket at trykfaldet kunne minimeres. Det blev besluttet at anvende CFD til at optimere strømningsbetingelserne, og herefter blev to alternative topstykker modelleret. Den bedste model forbedrede virkningsgraden med 1%, og det blev samtidigt indikeret at tryktabet kunne minimeres yderligere.
"Værktøj til design af specialventiler med indbygget mesh-interface"
Kaja Lenz, M.Sc., Danfoss Fluid Power A/S, Nordborg
I Danfoss Fluid Power anvendes CFD mest på ventiler. Der er udviklet et PC baseret værktøj til en PVG, der giver konstruktøren mulighed for hurtigt at lave nye ventiludformninger. Værktøjet laver en CFD-model, hvor netfordeling og kobling af celler i forhold til ny geometri og ventilåbning har været en stor udfordring.
DANSIS - The Danish Society for Industrial Fluid Dynamics     Email: dansis@dansis.dk