Vedtægter (In Danish)

§1. Navn og Hjemsted

 • Stk.1: Selskabets navn er Dansk Selskab for Industriel Strømningsmekanik / Danish Society for Industrial Fluid Mechanics

 • Stk.2: Selskabets hjemsted er Danmark.

§2. Formål

 • Stk.1: Selskabet skal med udgangspunkt i industriens behov for forskning og udvikling inden for det strømningstekniske område bidrage til at samordne den nationale indsats og styrke de internationale relationer indenfor det strømningstekniske område, herunder virke som katalysator for tværfagligt samarbejde mellem relevante sektorer.

Selskabets interessefelt omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Strømningsmekanik relateret til industrielle processer.
 • CFD - Computational Fluid Dynamics.
 • EFD - Experimentel Fluid Dynamics.
 • Fluid dynamisk måleudstyr.
 • Interaktion mellem kemisk reaktion og fluid dynamik i industrielle processer.

 • Stk.2: Formålet søges opfyldt bl.a. gennem:

 • Afholdelse af seminarer, foredrag eller møder.
 • Udsendelse af nyhedsbreve efter behov.
 • Etablering af tværfaglige samarbejder mellem enkeltpersoner, institutter eller firmaer.
 • Koordination med beslægtede udenlandske selskaber.
 • Koordination med relevante internationale kongresser.

 • Stk.3: Selskabets målgruppe omfatter, men er ikke begrænset til, danske industrivirksomheder, konsulentvirksomheder, undervisnings- og forskningsinstitutioner, samt andre organisationer, for hvilke Selskabets formål er relevant.

Som eksempel på virksomheder og organisationer kan der nævnes: Energisektoren, miljøindustri, landbrug og fødevareindustri, procesindustri, medicinal industri, rådgivende ingeniører, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

 • Stk.4: Selskabets medlemmer kan omfatte såvel enkeltpersoner som firmaer. Korrespondance, nyhedsbreve, m.v., vil kun tilgå én kontaktperson pr. medlemskab. Firmamedlemskab berettiger til deltagelse i Selskabets arrangementer med et ubegrænset antal ansatte. Selskabets arrangementer kan dog være belagt med en deltagerafgift.

 • Stk.5: Mødeaktiviteter og seminarer gennemføres på dansk eller engelsk efter behov og relevans, mens Nyhedsbreve og anden kommunikation til medlemmerne foregår på dansk med mindre andre hensyn taler herfor.

§3. Oprettelse

 • Stk.1: Selskabet er et erfaringsudvekslings- og samarbejdsforum, som er stiftet den 27. januar 1998 af:

· Andreas G. Jensen : Dansk Maritimt Institut · Professor Poul Scheel Larsen : Institut for Energiteknik - DTU · Andreas Bürger : Grundfos A/S · Ole Hedegaard Madsen : Ansaldo Vølund · Søren Limkilde Hansen : I/S Sjællandske Kraftværker · Carsten R. Lund : FLS miljø as · Edward Hayes : DANTEC Measurement Technology A/S · Peter Larsen : Rockwool International A/S · Niels Bjarne Rasmussen : Dansk Gasteknisk Center · Lasse Rosendahl : Aalborg Universitet · Christian Schwartzbach : Niro Holding A/S · Niels Anker Olesen : COWI A/S

 • Stk.2: Driften hviler på:

· Medlemsgebyrer og mødegebyrer. · Sponsorbidrag fra fonde, firmaer, råd ,o.lign. · Frivillig, ulønnet arbejdsindsats.

 • Stk.3: For Selskabets forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

 • Stk.4: Ingen af Selskabets stiftere, medlemmer eller sponsorer har eller kan få andel i eller gøre krav på Selskabets formue, ligesom de ikke kan drages til ansvar for Selskabets forpligtelser.

§4. Organisation

 • Stk.1: Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 12 personer, som vælges af generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. I første periode fra Selskabets stiftelse sammensættes bestyrelsen af stifterne i § 3.1.

 • Stk.2: Bestyrelsen udpeger i sin kreds en formand, en kasserer og en sekretær for en 2-årig periode; dog forskudt således, at sekretæren ikke skal på valg samtidig med formanden og første gang vælges for en et-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges af generalforsamlingen.

 • Stk.3: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen forslag til bestyrelsesmedlemmer udvalgt således, at selskabets målgrupper (§ 2, Stk. 3) er hensigtsmæssigt repræsenteret.

 • Stk.4: Bestyrelsen vælger for en 2-årig periode inden- eller udenfor sin kreds en ansvarlig redaktør for selskabets Nyhedsbrev.

 • Stk.5: Alle selskabets hverv er i udgangspunktet ulønnet, med mindre andet afgøres af bestyrelsen.

§5. Generalforsamling

 • Stk.1: Hvert år indkalder bestyrelsens formand med mindst 3 ugers varsel en generalforsamling til afholdelse senest i april måned.

 • Stk.2: Dagsorden for generalforsamlingen omfatter som minimum følgende emner:

· 1. Valg af dirigent. · 2. Årsberetning. · 3. Regnskab og budget. · 4. Fastsættelse af kontingent. · 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. · 6. Valg af revisor. · 7. Indkomne forslag. · 8. Eventuelt.

 • Stk.3: Generalforsamlingen kan kun træffe afgørelser i sager, som er på dagsordenen, eller som er skriftligt fremsat af medlemmerne med reference til stk. 2, pkt. 7, mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på generalforsamlingen.

 • Stk.4: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jvf. dog § 8.

 • Stk.5: Hver personligt medlem har én stemme og firmamedlemskaber 4 stemmer, som kan afgives ved personlig fremmøde eller ved fuldmagt.

§6. Bestyrelsens forpligtelser

 • Stk.1: Bestyrelsen forpligtes at:

· Påse overholdelse af selskabets vedtægter · Fastsætte driftsmæssige retningslinier · Organisere faglige arrangementer · Kommunikere med medlemmerne og påse medlemshvervning · Udarbejde budgetter og regnskaber.

 • Stk.2: Formanden indkalder bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel til mindst to årlige møder. Ekstraordinære møder kan indkaldes på opfordring af blot ét af bestyrelsens medlemmer.

 • Stk.3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal (jvf. dog §8). Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • Stk.4: Efter hvert bestyrelsesmøde udsender sekretæren et beslutningsreferat inden 14 dage, dog senest efter 30 dage. Referatet godkendes på efterfølgende møde.

 • Stk.5: Formanden er ansvarlig for den årlige udarbejdelse af beretning, budgetter og regnskab.

 • Stk.6: Bestyrelsen kan vælge at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter samme regler og varsler som den ordinære generalforsamling jf. §5, stk. 3, 4 og 5. Dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling vil som minimum have følgende punkter:

· 1. Valg af dirigent. · 2. Indkomne forslag. · 3. Eventuelt.

§7. Regnskabsprocedurer og Revision

 • Stk.1: Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

 • Stk.2: Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.

 • Stk.3: Bestyrelsen træffer beslutning om hvem, der skal varetage sekretariatsfunktioner og det løbende regnskabsmæssige arbejde for selskabet, herunder kontingentopkrævning og registrering. Selskabets kasserer er ansvarlig for de regnskabsmæssige dispositioner.

 • Stk.4: Selskabets regnskab revideres årligt af to af generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab udsendes med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

 • Stk.5: Formanden er ansvarlig for, at revideret regnskab og årsberetning fremsendes til bestyrelsens godkendelse, senest 4 uger før generalforsamlingen afholdes.

§8. Vedtægtsændringer

 • Stk.1: Ændring af Selskabets vedtægter kræver vedtagelse med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret ved behandling af et vedtægtsændringsforslag kan forslaget indbringes for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset fremmødeprocent.

§9. Ophør

 • Stk.1: Stiftende organisationer, bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer af Selskabet kan opsige medlemskab med 6 måneders varsel til den 1. juli.

 • Stk.2: Ved eventuel udmeldelse af Selskabet forbliver indbetalt kontingent, sponsorbidrag og andre økonomiske bidrag i Selskabet.

 • Stk.3: Bestyrelsen kan vedtage at indstille til Selskabets ophør, likvidation, indlægning eller sammenlægning med anden relevant organisation til en generalforsamling. Vedtagelse kræver flertal som angivet i § 8. I en sådan situation træffer generalforsamlingen også afgørelse om disposition af Selskabets formue.